Ιστορικό

dk-lift

Σχετικά με εμάς

Η αρχή έγινε το 1974. Ο Δημήτριος Κωνσταντι­νίδης ιδρύει στη πόλη της Κατερίνης το δικό του τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεων – συντη­ρήσεων ανελκυστήρων. Με την έντονη παρουσία του, εδραιώθηκε σαν όνομα στην αγορά της πόλης ξεχωρί­ζοντας πάντα για την αξιοπιστία και την συνέπεια του.

Το 1998 τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης περνάνε στη δεύτερη γενιά.

Το 2008 ήταν μια χρονιά αλλαγών. Για να ανταπεξέλ­θουμε στην αύξηση του κύκλου εργασιών, υιοθετήθη­καν νέες οργανωτικές δομές. Νοικιάστηκαν νέοι χώροι παραγωγής και αποθήκaaευσης, ενώ αποκτήθηκε και ο πρώτος μηχανολογικός εξοπλισμός. Τα πρώτα εξαρτή­ματα δικού μας σχεδιασμού και παραγωγής ήταν πλέον πραγματικότητα.

Το 2011 ήταν έτος « τομή» για την επιχείρησή μας. Αντί­θετα προς το κλίμα της οικονομικής κρίσης που μάστιζε την Ελλάδα, η επιχείρησή μας επιλέγει να επεκταθεί. Οι πρώτες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής ήταν γε­γονός.

Το 2014 η εξέλιξη συνεχίζεται με ανάπτυξή των δυνα­τοτήτων μας: Οι κτιριακές εγκαταστάσεις μας επεκτεί­νονται προκειμένου να φιλοξενήσουν τα μηχανήματα της νέας γραμμής παραγωγής της CNC τεχνολογίας . Παράλληλα αρχίζουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα στον εξαγωγικό τομέα διαθέτοντας ορισμένα